Algemene Voorwaarden - belangrijkste punten

 1. De klant dient de verhuisfirma op de hoogte te brengen van mogelijke obstakels voor de woning zoals palen, terrassen, telefoonkasten, bomen, de lengte van de voortuin en/of de verhuizing op een binnenkoer moet plaatsvinden. Indien de verhuisfirma bij aankomst bij de klant opmerkt dat het gebruik van de verhuislift onmogelijk is en de verhuisfirma was niet tijdig ingelicht, heeft de firma het recht de verhuis te annuleren. De klant zal €150 schadevergoeding moeten betalen.
 2. Kasten moeten leeg zijn. Schabben moeten uit de kasten gehaald worden. De deurtjes moeten op slot en dicht gekleefd zijn.
 3. Hevige weersomstandigheden die het verhuizen gevaarlijk en onveilig maken geven recht tot beëindiging van de verhuis. De eigenaar kan verzoeken om te wachten tot de bui voorbij is, wetende dat de werkuren doorlopen. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden blijft steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.
 4. De klant is verantwoordelijk indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten en dient vooraf toelating en verkeersborden aan te vragen bij de bevoegde instantie.
 5. Er moet een ruimte van minimum 20 meter voor beide adressen voorzien zijn (10 meter links van de woning, 10 meter rechts).
 6. De firma is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
 7. De firma is niet aansprakelijk voor kosten/boetes veroorzaakt omdat de klant geen vergunning heeft. Deze kosten/boetes zijn altijd ten laste van de klant.
 8. Het gebruik van de huislift gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. Deze dient op voorhand aan de conciërge of eigenaar toestemming te vragen deze te mogen gebruiken en alle voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van de lift.
 9. De meubelen die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn NIET

verzekerd. Dit geldt tevens ook voor goederen die geplaatst worden/ afgenomen worden van de verhuislift.

 1. Tijdens een verhuis met verhuislift moeten er minimaal 4 personen werken. De klant moet zelf voor de hoeveelheid helpers zorgen (bv. Indien de firma met 2 verhuizers wordt ingeroepen dient de klant zelf voor 2 extra mensen te zorgen). Zij moeten fysiek in staat zijn hulp te bieden bij laden en lossen van ALLE stukken en moeten gedurende de hele verhuizing aanwezig zijn. Voornamelijk bij pakketten waarbij er 1 verhuizer ter beschikking staat moeten er voldoende helpers aanwezig zijn gedurende de hele verhuis.
 2. De factuur moet betaald worden binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.
 3. Indien wij de betaling niet ontvangen hebben, zal deze vordering uit handen worden gegeven aan ons incassobureau. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.
 4. Bij verhuizingen waarbij er zware, onhandige, niet-demonteerbare stukken aan te pas komen zijn 3 verhuizers verplicht. Bij stukken van 200 kg zijn 4 verhuizers verplicht.
 5. De verhuisfirma is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat of lichte kwaliteit van ramen, gevel, balkon, -en raamreling of wankele bevestiging ervan.
 6. Breekbare goederen dienen op voorhand vermeld te worden. Indien er meubelen moeten gedemonteerd worden, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden bij het bestellen van de verhuizing. Meubelen die reeds gedemonteerd zijn, worden door ons personeel niet gemonteerd.
 7. Krassen zijn steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.
 8. Er wordt niet verhuisd via de trap tenzij er geen andere mogelijkheid bestaat. Schade toegebracht aan de woning of de goederen doordat de verhuisfirma verplicht is goederen via de trap naar beneden te dragen zijn niet de aansprakelijkheid van de verhuisfirma.
 9. Schade toegebracht op goederen met een waarde boven € 350 kan de klant, mits betaling van de vrijstelling van€ 250, de verzekering inroepen. Bij doe het zelf verhuis en een verhuis met twee man valt de volledige verantwoordelijkheid bij klant , doen we de volledige verhuis ( 4 man ) valt schade op onze rekening
 10. Na de verhuis controleert de klant zijn goederen en tekent de verhuis bon. Hiermee geeft hij zijn onomkeerbare goedkeuring over de staat van de goederen en vervalt de aansprakelijkheid van de firma na het vertrek van de verhuizers.
 11. PRIJS EN BETALING Werkuren worden berekend bij aankomst tot en met vertrek. 4 werkuren worden in de prijs inbegrepen en aangerekend (ongeacht of de verhuisduur onder de 4 uren ligt).
 12. De prijs van de verhuis dient onmiddellijk na de verhuis, wanneer de verhuislift gedemonteerd is en de vrachtwagen klaar is om te vertrekken, contant betaald te worden. Indien anders afgesproken .Alle prijzen zijn 21% btw inbegrepen.
 13. Alleen de rechtbank van Leuven zijn bevoegd , en uitsluitend Belgisch recht van toepassing.